​​​Buku Panduan Biokeselamatan
​​​Dokumen Biologi
​  
Dokumen biologi ini menyediakan maklumat-maklumat asas sesuatu spesis seperti taburan geografi di Malaysia dan di dunia, amalan pertanian, penyakit dan perosak serta pengendalian spesis tersebut. Maklumat ini penting dalam memantapkan penilaian serta pengurusan risiko bagi organisma yang diubahsuai secara genetik bagi spesis tersebut. 

Risalah
Buku Panduan oleh Agensi Lain