​Bil. Nama Jawatan Bidang Kepakaran
 1
Prof. Dr. Mohd Faiz Foong Abdullah
Pengerusi
Pensyarah
Jabatan Sains Biomolekul
Universiti Tenologi Mara Malaysia (UiTM)

Biologi molekul, mikrobiologi alam sekitar, dan kejuruteraan genetik.


 2

Puan T.S Saraswathy

Bekas Pegawai Penyelidik Kanan
Institut Penyelidikan Perubatan (IMR)
Virologi, genetik, biokeselamatan, biocontainment dan pengurusan biorisk.
 3
Prof. Dr. Jothi Malar Panandam
Bekas Pensyarah
Universiti Putra Malaysia (UPM)

Pembaikbiak haiwan, genetik populasi dan genetik molekul.

 4

Dato Dr. Sim Soon Liang

Penasihat
Lembaga Lada Malaysia

Pembaikbiak tumbuhan, agronomi dan kultur tisu tumbuhan.

 5

Dr. Norliza Tendot Abu Bakar

Pegawai Penyelidik Kanan
Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI)

Biokimia, molekul biologi dan fungsian genomik.

 6

Dr. Norwati Muhammad

Ketua Program Bioteknologi dan Pusat Bio-EntrePreneur
Bahagian Bioteknologi Perhutanan
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Genetik tumbuhan dan genomik, biologi molekul dan bioteknologi tumbuhan.
 7
Dr. Kodi Isparan Kandasamy Penasihat Sains
Asia Plantation Capital Berhad

Kejuruteraan genetik, biologi tumbuhan/ botani, pembaikbiak tumbuhan dan patologi tumbuhan.
8
Dr. Rahizan Issa Bekas Pegawai Penyelidik Kanan
Unit Bakteria
Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit (IDRC)
Institut Penyelidikan Perubatan (IMR)

Mikrobiologi alam sekitar/ biologi molekul.
 9
Dr. Adiratna Mat RipenPegawai Penyelidik Kanan
Institut Penyelidikan Perubatan (IMR)
Immunologi.
10
Puan Shafini Abu BakarKetua Penolong Pengarah
Seksyen Pembangunan Makmal
Cawangan Makmal
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Analisis Makanan terutamanya GMO, asid nuklik, mikrobiologi dan analisis kimia.
 11
Prof. Madya Dr. Choong Chee Yen Pensyarah
Fakulti Sains
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Biologi tumbuhan / botani, biologi molekul dan genetik.

 12
Prof. Madya Dr. Chan Kok GanPensyarah
Fakulti Sains
Universiti Malaya
Perundangan, penilaian dan pengurusan risiko biokeselamatan, biologi molekul.
 13
Prof. Dr. Abd Rahman Milan

Bekas Pensyarah
Fakulti Pertanian Mampan
Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Agronomi dan pembaikbiak tumbuhan.
 14
Dr. Teo Tze Min             Ahli Entomologi/Agronomi
Entomological Society of Malaysia (ENTOMA)

Biologi molekul dan entomologi.
 15
Dr. Saifullizam Abdul Kadir

Pegawai Veterinar Kanan
Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Pembaikbiak haiwan dan genetik.
 16
Prof. Madya Dr. Sharifah Syed Hassan 

Ketua Kluster Infection and Immunity,
Tropical Biologi Platform
Monash University Malaysia

Teknologi DNA rekombinan, asas dan molekular, dan vaksin haiwan viral.
17
Puan Norizan Jaafar 

Pengarah
Bahagian Bioteknologi
Jabatan Kimia Malaysia

Biologi molekular, biologi alam sekitar dan mikrobiologi makanan.